המרת קלטות וידאו למחשב | העברת קלטות למחשב | שירות סריקת ספרים | סריקת ספרים | המרת PDF | המרת PDF ל WORD | סריקת תמונות למחשב | סריקה של תמונות | תיקון תמונות  | תיקון תמונות פגומות | תיקון תמונות מטושטשות

תנאי שימוש

terms and conditions

תנאי השימוש בהסכם זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

עלייך לקרוא, להסכים ולקבל את כל התנאים וההגבלות הכלולים בהסכם זה, כולל מדיניות הפרטיות של החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה ללא כל הודעה מוקדמת ע"י עדכון עמוד זה מעת לעת.

השימוש באתר

באתר רשאי להשתמש כל אדם בגיר בן 18 ומעלה, אשר יציג אמצעי תשלום תקף.

השימוש באתר או בשירותים מהווה הסכמה לתנאי הסכם זה כפי שעודכן.

השימוש באתר Digtify (להלן "האתר ו/או החברה") ובשירותים המוצעים, לרבות שירותי דיגיטציה, המרות וידאו, תרגום, תמלול, פענוח וקריינות וכו' (להלן "השירותים") כפוף לתנאי השימוש המפורטים מטה והשימוש בהם מעיד על קבלת התנאים והסכמה להם במלואם ללא כל הגבלה או הסתייגות כדלקמן:

השימוש בשירותים המוצעים באתר מחייב רישום מוקדם, אשר כולל מסירת פרטים מזהים נכונים ומדויקים: שם פרטי ומשפחה, כתובת הדואר האלקטרוני, מס’ טלפון וכן בחירת סיסמה לצורך זיהויו של המשתמש ומניעת שימוש לרעה בחשבונו. הרישום לאתר יכול להתבצע גם על בסיס חשבונות המשתמש בגוגל או פייסבוק. במקרה בו המשתמש נרשם לאתר דרך חשבון גוגל או פייסבוק, המשתמש נותן הסכמתו לחברה לקבל פרטים בנוגע למינו, תאריך הלידה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו. למען הסר ספק, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או אפשרויות ההרשמה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

האתר מציע מגוון רחב של שירותים ומוצרים, אשר מתעדכן מעת לעת. האתר מאפשר העלאה ו/או שליחה של תמונות, ספרים, קבצי אודיו וקבצים דיגיטליים אחרים; וזאת לצורך סריקה, פענוח, דיבוב, תרגום ועוד (להלן: “השירותים והמוצרים“).

האתר ומפעיליו אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות ו/או חבות, לרבות בגין כל נזק או הוצאות אשר יגרמו למשתמש או לכל צד אחר כלשהו כתוצאה, בין ישירה ובין עקיפה, מהשימוש באתר ו/או במוצרים והשירותים המוצעים על ידי האתר ומפעיליו, לרבות נזק או הוצאות שנגרמו עקב התרשלות של מפעילי האתר. המשתמש בלבד הוא שיישא באחריות לאופן ולדרך בה הוא עשה שימוש באתר ו/או במוצרים והשירותים המוצעים על ידי האתר ומפעיליו.

חומרים אסורים ופגיעה בזכויות יוצרים

העלאת חומרים לאתר ו/או שליחתם למשרדי החברה שהינם בבחינת בלתי חוקיים, מהווים עבירה על זכויות יוצרים, מאיימים, מוציאי דיבה או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או הכלל ו/או העשוי לפגוע ברגשות הציבור ו/או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, לרבות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 - אסורה בהחלט.

האתר ומפעיליו אינם יכולים לעבור על כל המוצרים המועלים כאמור וכן אין ביכולתם לפקח ו/או לחקור ו/או לבדוק את מקור המוצרים המועלים ו/או את מהותם, ועל כן לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממקרים כגון הנ"ל, לרבות בשל פגיעה בזכויות יוצרים, טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או אי דיוק שנכללים בחומרים אלה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שומרים האתר ומפעיליו לעצמם את הזכות להסיר מהאתר חומרים בלתי ראויים, לפי שיקול דעתם. כמו כן, שמורה לאתר ולמפעיליו הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שיגרמו להם, למפעיליהם או למי ממשתמשיהם ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות פעולות כגון אלו המוזכרות בהסכם זה.

האתר ומפעיליו נוקטים אמצעי זהירות סבירים ע"מ לשמור ולשמר את החומר המועלה לאתר ו/או נשלח למשרדי החברה ע"י המשתמשים, למנוע גישה לא מורשית אל החומר הנ"ל, וכן למנוע פגיעה מכל סוג שהוא בו ו/או מחיקתו.

למרות האמור לעיל, על המשתמש לדאוג לגיבוי החומר המועלה לאתר ושמירת העתק ממנו ע"י בידי המשתמש. במקרה בלתי סביר של פגיעה מכל סוג שהוא בחומר המועלה לאתר ו/או הנשלח למשרדי החברה, לא תחול כל אחריות על האתר ומפעיליו והמשתמשים לא יהיו זכאים לכל פיצוי בגין תמונות ו/או ספרים ו/או כל מוצר שנפגעו או שנמחקו מהאתר ו/או ממחשבי משרדי החברה. במקרים מיוחדים בהם שילם המשתמש עבור שירותים באתר ולא קיבל אותם עקב רשלנות מפעילי האתר - יהיה המשתמש זכאי להחזר כספי שלא יעלה על סכום התשלום ששילם.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, מובהר בזאת כי שמירת התמונות, הספרים וכל מוצר גם על ידי האתר ומפעיליו, לא תתפרש לכל צורך שהוא, כמסירת חזקה בחומר לאתר ולמפעיליו.

כל המעלה לאתר ו/או שולח למשרדי החברה ספרים, תמונות, מסמכים ו/או חומר אחר, מצהיר על ידי פעולתו זו, כי הוא בעל הזכויות בספרים, בתמונות, במסמכים ו/או בחומר אחר שהעלה ו/או שלח, או שקיבל אישור מפורש מבעלי הזכויות (לרבות זכויות יוצרים, אם הדבר כרוך בכך) להעלות ו/או לשלוח את החומר האמור לאתר, ועל כן הוא רשאי לעשות בהן שימוש וכי למיטב ידיעתו אין בהעלאת ו/או שליחת החומר משום פגיעה בזכויות יוצרים של צד שלישי כלשהו על פי דיני זכויות יוצרים או כל דין אחר. נוסף לכך, מצהיר המשתמש, כי אין פגיעה בזכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי אין בחומר, דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו על פי כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981. כמו כן, מסכים המשתמש, כי כל הפרה של זכויות יוצרים בפרט וכל זכות אחרת בכלל, כתוצאה מהעלאתם לאתר ו/או סריקתם ו/או פענוחם של המוצר תהא על אחריותו הבלעדית.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, המפר זכויות יוצרים מכל סוג שהוא בכל הקשור באתר החברה, לרבות העלאת ו/או שליחת ספרים, תמונות וחומרים ו/או חומר אחר לאתר כאשר אין המעלה ו/או השולח בעליהן החוקי של הזכויות להעלאת ו/או שליחת המוצר, הנ"ל מייפה את כוחה של חברת דיגטיפיי להעביר אליו את התביעה ולהסיר מעצמה כל אחריות בנושא. מבלי לגרוע מזכויותיה כאמור, רשאית חברת דיגטיפיי לתבוע ממפר הזכויות שיפוי בגין נזקים שנגרמו לה.

האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות למחוק חשבונות משתמשים אשר לא נעשה בהם שימוש או גישה במשך שישה חודשים.

אתר החברה אינו מתחייב לשמור את המוצר ו/או את המוצרים לאחר אספקתם ללקוח. עם זאת, האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לגבות תשלום בעבור שמירת המוצר בעתיד.

מדיניות הפרטיות

החברה מבקשת להבהיר את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר החברה (להלן "האתר ו/או החברה") את נהלי החברה ביחס לטיפול בפרטים ובמידע המתקבל מהמשתמשים באתר וכן באמצעות נציג שרות החברה, וכיצד היא עושה בהם שימוש.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לשני המינים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת.

מדיניות הפרטיות של החברה אינה באה לגרוע מתנאי השימוש באתר אלא להוסיף עליו.

מאגר מידע: הנתונים והפרטים שנמסרים ע”י המשתמש בעת ההרשמה לאתר, וכן בעת הזמנת שירותים ומוצרים באתר ו/או נתונים ופרטים שנאספים ביחס למשתמש במהלך גלישתו ופעילותו באתר, יישמרו במאגר הלקוחות של האתר הרשום כדין, מס’ מאגר 700066878 הרישום לאתר והשימוש בו מהווה הרשאה לחברה לאגור את המידע. המשתמש רשאי לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של החברה.

רישום ו/או התחברות לאתר: במסגרת ההרשמה לאתר המשתמש יידרש למסור מידע אודותיו, כגון: שם וכתובת דוא”ל. כאשר המשתמש בוחר מיוזמתו להתחבר או להירשם לאתר באמצעות פייסבוק או חשבון גוגל, הוא מאשר כי האתר יקבל מידע מפלטפורמות אלו, כגון: שם, מס’ טלפון, תאריך לידה, כתובת דוא”ל, תמונות וכיו”ב. יובהר כי, יש באפשרותו של המשתמש לבחור שלא להעביר לאתר מידע מסוים על ידי עריכת ההגדרות בחלונית ההתחברות לאתר באמצעות פלטפורמות אלו. עם התחברות המשתמש לאתר באמצעות פייסבוק או חשבון גוגל, פלטפורמות אלו יקבלו מידע על פעילותו של המשתמש באתר, כגון מידע על היותו עושה שימוש באתר, זמני השימוש באתר ומידע על תמונות שהתקבלו מפלטפורמות אלו בהן נעשה שימוש באתר.

הרשאה להעברת פרטים אישיים לצדדים שלישיים לצורך אספקת השירות: המשתמש מסכים בזאת ומאשר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים, אך ורק, ככל שהדבר נדרש, לצורך אספקת השירותים והמוצרים, כגון: לחברות השילוח והדיוור השונות וכיו"ב.

המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם רישומו באתר) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

המשתמש יוכל, לפי בקשתו, להסיר עצמו מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני. במקרה כזה, תעמוד למפעילי האתר הזכות להפסיק את חברותו באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי.

משתמש המבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה, רשאי לעשות כן בכל עת באמצעות פנייה לכתובת הדוא"ל או באמצעות לחיצה על קישור מיוחד המופיע בתחתית כל דיוור הנשלח מהחברה.

החברה משתמשת בנתונים אלה עבור: ביצוע הזמנה ועדכונים לגביה, שליחת שאלונים להערכת שביעות רצון וכן שליחת מידע שיווקי ופרסומי שעשוי לעניין את המשתמש (בכפוף להסכמה מראש).

מידע סטטיסטי הנאסף על גלישת המשתמשים: החברה אוספת מידע במהלך גלישת המשתמשים באתר. המידע הנאסף הינו סטטיסטי באופיו ונועד לשפר את פעילות האתר, השירותים והמוצרים המוצעים בו. לדוגמה: מידע לגבי פרסומות שקוראים המשתמשים באתר, עמודים בהם צפו המשתמשים, השירותים שעניינו אותם וכיו”ב. למעט במקרים בהם מסירת מידע כאמור לצדדים שלישיים מתחייבת בדין, כמפורט להלן, מידע זה, ככל שיימסר לצדדים שלישיים, יוותר אנונימי ולא יזהה את המשתמש.

שיתוף המידע האישי שלך: אנו חולקים את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים כדי לעזור לנו להשתמש במידע שלך, כמתואר לעיל. לדוגמה, אנו משתמשים ב- Shopify. בכדי להפעיל את החנות המקוונת שלנו - תוכל לקרוא מידע נוסף על אופן השימוש ב- במידע האישי שלך Shopify .

אנו משתמשים גם ב- Google Analytics כדי לעזור לנו להבין כיצד הלקוחות שלנו משתמשים באתר. תוכלו לקרוא מידע נוסף על האופן בו גוגל משתמשת במידע האישי שלכם .

תוכל גם לבטל את הסכמתך ל- Google Analytics .

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של משתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר, ככל שהפרטים והמידע מזהים אותו אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

אם החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיו או מידע אודותיו כאמור.

אם המשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באתר מאת צדדים שלישיים או באמצעותם, יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים /השירותים ושמירת קשר עם המשתמש. במקרה שבו המשתמש ישתתף בפעילות אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי, אז גם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישת המשתמש באתר והשתתפותו בפעילות האמורה.

במקרה שבו המשתמש יפר או ינסה להפר את תנאי השימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים בו, או במצב בו המשתמש יפעל או ישתמש באתר החברה ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין.

בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בין המשתמש לבין החברה.

בכל מקרה שהחברה תסבור, על פי שיקול דעתה, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי למשתמש או לצד שלישי.

זכות עיון במידע: על פי סעיף 13 לחוק הגנתה פרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא – כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל שירות הלקוחות במייל .

Cookies: באתר החברה נעשה שימוש ב-"עוגיות” (cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים, כדי להתאים את גלישת המשתמש באתר להעדפותיו האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע. עוגיות (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר בהוראת מחשב אתר החברה הרלוונטי. חלק מהעוגיות (Session Cookies) תפקענה כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. ה-cookies מייתרים את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים או בדפים שונים באתר המחייבים רישום. המידע ב-cookies מוצפן, והאתר נוקט אמצעי זהירות על מנת שמחשבי החברה בלבד יהיו נגישים למידע זה. בפני המשתמש עומדת האפשרות להימנע מיצירת cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן.

פרסומות של צדדים שלישיים: פרסומות מסוימות באתר מופעלות למעשה ממחשבי החברות המפרסמות/או על ידי מי מטעמן. אנו מבקשים ליידע את המשתמש כי לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות cookies במחשב המשתמש ומשבצות משוואות רשת (web beakons) במודעות הפרסומת או בדפי האתר. המידע הנאסף אינו מזהה את המשתמש, אלא מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות ב- cookies ובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של אתר החברה.

כל המוצרים אשר יועלו ו/או יישלחו ע"י המשתמש מוגנים בעזרת סיסמה. שיתוף ו/או פרסום על ידי המשתמש הינם על אחריות המשתמש בלבד, ואין האתר ומפעיליו אחראים לכל נזק או עוגמת נפש או הפרת דין אשר עלולים להיגרם כתוצאה מכך.

דפים הכוללים פרטים אישים של המשתמש ( דף הרשמה, דף עדכון פרטים, דפי הזמנת מוצר, פרטי תשלום, ודפים נוספים לפי הצורך) מאובטחים ע"י פרוטוקול SSL כמקובל בשרותי אינטרנט מתקדמים.

מערכת סליקת כרטיסי האשראי, ובכללה דף התשלום שבאתר עומדים בתקן PCI DSS, פרטי האשראי מועברים ישירות לשרתי הסליקה ואינם עוברים או נשמרים כלל בשרתי אתר החברה.

תנאים להזמנת שירותים

הזמנת המוצרים והשירותים הינה באחריות המשתמש. מרגע אישור ההזמנה ע”י המשתמש, המוצר שהוזמן עובר באופן אוטומטי לעבודה, כך שלא ניתן לבצע שינויים בהזמנה, לאחר אישורה הסופי ע”י המשתמש. לפיכך, על המשתמש לוודא טרם אישור ההזמנה, כי ההזמנה על כל תכניה, נערכה לשביעות רצונו המלאה וכי אין בה טעויות או אי הבנות מכל מין וסוג, וכל פרט נוסף הכלול במוצר המבוקש המוזמן. מובהר בזה במפורש, כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל טעות או אי הבנה כאמור.

יתכן שלאחר שליחת ההזמנה ע”י המשתמש, ישלחו מהאתר הודעות ביחס להזמנה. המשתמש מתחייב לעקוב אחרי קבלת ההודעות מהאתר לשם המשך הטיפול בהזמנתו, ובמידת הצורך לבצע את ההנחיות שיתבקשו ממנו לצורך המשך הטיפול בהזמנה. החברה לא תישא בכל אחריות למקרה בו הטיפול בהזמנה יושהה או יופסק, עקב אי קבלת תגובה או קבלת תגובה בלתי מספקת מהמשתמש לפניות שיופנו אליו מהאתר.

המשתמש מצהיר כי ידוע וברור לו כי באופן טבעי קיימים הבדלים משמעותיים בכלל, ובפרט בגווני הצבעים, בין תצוגת המוצרים הפיזיים ו/או איכות השמע לבין המוצר הסופי, כך ששינויים בגווני הצבעים בין תצוגת המוצרים על גבי המסך לעומת גווניהם במוצר הפיזי ו/או איכות השמע ו/או טעויות דקדוק, הגהה ופיסוק ו/או עיצוב המסמך לא ייחשבו בשום אופן כמוצר בלתי תקין, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.

אבטחת מידע וסליקה - האתר עומד בתקן SSC PCI הבינלאומי אשר הינו תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים באינטרנט, ותקן DSS PCI המהווה תקן לדרישה כוללת לכל ההיבטים של אבטחת הנתונים של מחזיקי הכרטיס האשראי בבית העסק (אבטחת רשת התקשורת, סיסמאות גישה למערכות מחשב, אבטחת נתונים מאוחסנים, אבטחה פיזית לבית העסק ועוד).

תשלום

משתמש שהעלה ו/או שלח מוצרים לאתר ו/או למשרדי החברה מאשר בזאת את העלויות הכרוכות בכך, דהיינו בתעריפים המפורטים באתר במועד ביצוע ההזמנה.

צורת התשלום – התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי של המזמין. ניתן להעביר את פרטי כרטיס האשראי בצורה מאובטחת דרך האינטרנט בלבד.

דיגטיפיי שולחת חשבוניות וקבלות (מס/זיכוי) ממוחשבות בדרך אלקטרונית. המשתמש מאשר ונותן הסכמתו לקבל חשבוניות וקבלות ממוחשבות בדרך אלקטרונית כאמור.

מבצעים והנחות

בהתאם ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, עשויה החברה להציע מבצעים ו/או הנחות לתקופה מוגבלת לרבות באמצעות שוברים (קופונים). מימוש השובר יתבצע בהתאם לתנאים הנקובים בו ובכפוף לאימות פרטי המחזיק בו אל מול הפרטים שמסר ברישומו לאתר. על המשתמש הרשום לממש את השובר לא יאוחר מהמועד האחרון הנקוב בו למימוש כאשר לאחר מכן יפקע תוקפו ולא ניתן יהא לממשו או לקבל החזר כלשהו בגינו. החברה רשאית לשנות את תנאי השובר בכל עת על-פי שיקול דעתה הבלעדי כאשר המשך שימוש המשתמש הרשום בשובר לאחר שינוי תנאיו מעידות על הסכמת המשתמש הרשם לתנאיו החדשים. מובהר כי את השובר ניתן לממש אך ורק במלואו ובפעם אחת בלבד. בכל עסקה ניתן יהיה לממש שובר אחד בלבד ולא יהא כפל מבצעים. סכום ההנחה יוצג בעמוד התשלום לאחר הקלדת מספר השובר. לא יתאפשר שימוש בשובר לצורך תשלום על משלוח.

אספקת המוצרים ו/או השירותים למשתמש

יצוין כי, זמן אספקת מוצרי החברה למשתמש (לא כולל משלוח) הינו עד 14 ימי עסקים לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי. לפרק זמן זה יתווסף זמן המשלוח ע"י חברת השליחויות (בד"כ עד 5 ימי עסקים). יובהר בזאת כי, במקרים מסוימים תיתכן חריגה מזמן זה, עקב גורמים שאינם בשליטת החברה.

מובהר כי אירועים של כוח עליון, אשר כוללים גם אירועי מזג אויר קיצוני, אירועים ביטחוניים וכן שביתות או השבתות בחברות השליחויות בישראל (במקרה בו השילוח מבוצע באמצעותן), יובילו להארכת המועדים הקבועים לאספקת המוצרים בהתאם למשך הזמן בו ימשכו אירועים אלו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי השירות יהא זמין תמיד בכל רחבי מדינת ישראל ו/או בשטחים בשליטה אזרחית ו/או ביטחונית של מדינת ישראל ו/או שיהא זמין בכל ימות השנה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה כלפי החברה בקשר לכך, לרבות טענות בדבר אפליה ו/או פגיעה אחרת כלשהי בזכויותיו.

מובהר בזאת כי, החברה איננה אחראית על נזק כלשהוא שלא באחריותה ו/או בשליטתה אשר ייגרם לחומרי הלקוח ע"י גורם שלישי בזמן השילוח ולאחריו.

דרך האספקה - משלוח המוצרים תבוצע באמצעות חברת שליחויות ובתחומי מדינת ישראל בלבד. במידה ולא הגיעו המוצרים למענם, מתחייבת החברה לשלחם בשנית בדואר רשום על חשבונה. החברה לא תהא אחראית למשלוח ו/או לאיסופו ע"י הלקוח מעבר לכך.

דמי המשלוח של המוצרים יהיו בהתאם לתעריפים המופיעים באתר, ובהתאם לסוג המוצר ודרך השילוח שבחר המשתמש. איסוף עצמי אינו אפשרי נכון לרגע זה.

ביטול הזמנה

בהתאם לחוק הגנת הצרכן 1981 "הזכות לביטול עסקה .. לא תחול על המוצרים הבאים: .. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות"

למרות האמור בחוק, תאפשר החברה לבטל הזמנה באמצעות פניה אל החברה (דרך המייל או האתר), כל עוד לא נמסרה לשילוח (בדרך כלל יהיה זה ביום העבודה שלאחר ההזמנה) ולקבל זיכוי כספי מלא. במידה והודעת הביטול התקבלה בחברה לאחר מסירת המוצרים לשליח, יהיה גובה הזיכוי שינתן ללקוח נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכל מקרה לא יעלה על גובה ההזמנה המקורית.

כללי

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.